P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

System PNEUMAX


Jaki olej stosuje się do smarownicy Pneumax?
Lekki olej hydrauliczny np. Shell Tellus S2 MA 10 lub Mobil DTE 10 Excel 15   
Jak często strzelamy armatkami?
Każda instalacja jest indywidualnie dopasowana. Częstotliwość strzałów powinna być zoptymalizowana dla danego miejsca. Wynikać może z: rodzaju materiału, technologii, nawyków/praktyki obsługi, temperatury, wilgotności, czasu przechowywania materiału. Instalację można używać doraźnie lub prewencyjnie.
Jak często trzeba serwisować pulsatory?
Częstotliwość serwisowania zależna jest od ilości wystrzałów oraz od czasu. Rekomendowany okres to 1000 wystrzałów lub 1 rok.
Jak długo ładuje się armatka?
Czas gotowości armatki do wystrzału zależny jest wydolności sieci sprężonego powietrza/azotu. Rekomendowana zwłoka pomiędzy strzałami tego samego urządzenia to minimum 1 min.
Ile potrzebuję pulsatorów?
Każda aplikacja poprzedzona jest analizą problemu, a ilość armatek dobierana jest indywidualnie.  
Jakie jest zapotrzebowanie na powietrze dla jednej armatki?
Dobowe zapotrzebowanie na czynnik roboczy można wyliczyć ze wzoru: 0,05 m3 x ilość armatek x ilość strzałów na dobę
Czy armatka podlega pod UDT?
Urządzenia podlegają uproszczonej procedurze UDT. Dozór techniczny uproszczony: W toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym uproszczonym organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza badania typu oraz sprawdza, czy urządzenia są wytwarzane zgodnie z warunkami o których mowa w art. 9 ust. 4 u.d.t. (specyfikacje techniczne urządzeń, stosowane technologie oraz materiały).
Jakie IP ma armatka?
Armatka przystosowana jest do pracy w strefie EX 21.
Opcje sterowania instalacją:
  1. doraźnie ręcznym zaworem pneumatycznym; 
  2. sterowaniem lokalnym przez elektrozawory; 
  3. z pilota zdalnego sterowania;
  4. systemowo;
  5. przez zegar czasowy;
  6. przez algorytm;
  7. zdalnie przez nadrzędny system sterowania, lub przez kombinacje powyższych sposobów;

Czy armatki są dostarczane pod ciśnieniem?
Pulsatory w trakcie transportu oraz montażu są w stanie rozprężonym.
Armatki, pulsatory, generatory fali uderzeniowej - różnice.
Wszystkie te urządzenia wykorzystują ten sam mechanizm działania - magazynowania i celowanego uwolnienia dawki energii. W zależności od producenta oraz szczegółów technicznych, urządzenia te mają różną nazwę.
Jakie jest minimalne i maksymalne ciśnienie dla poprawnej pracy armatek?
Przyjmuje się, że minimalne ciśnienie pozwalające na prawidłowe działanie armatki to 3,5 bar'a. Maksymalne ciśnienie to 6 bar.
Dlaczego armatki hałasują, "piszczą"?
Głośne piszczenie armatek związane jest ze specyficznymi uwarunkowaniami instalacji sprężonego powietrz/azotu. W przypadku wystąpienia takich objawów prosimy o kontakt z działem technicznym.
Dlaczego linka zabezpieczająca armatki nie jest napięta?
Linka zabezpieczająca nie ma za zadanie przenoszenia obciążeń związanych z normalna pracą armatki. Została zastosowana aby zminimalizować negatywne skutki nieprzewidzianych sytuacji losowych.
Ile dB generuje wystrzał jednej armatki?
Hałas jest czynnikiem fizycznym, a więc jego dopuszczalne wartości reguluje parametr najwyższe dopuszczalne natężenie. Jest określony w rozporządzeniu i wynosi 85 dB. Ta wartość jest podana dla narażenia na hałas w odniesieniu do 8-godzinnego dobowego czasu pracy (albo tygodniowego). Rozporządzenie wyznacza również wartości dla dwóch innych parametrów hałasu:

  • maksymalnego poziomu dźwięku A – wartość nie może przekroczyć 115 dB
  • szczytowego poziomu dźwięku C – wartość nie może przekroczyć 135 dB.                                                                

Armatka w specyficznych warunkach może generować wartości powyżej 85dB. Nie są one jednak wyższe jak 115 dB. W związku z tym pracownicy pracujący w bezpośrednim otoczeniu armatek zobligowani są do używania ochronników słuchu.
Czy system PNEUMAX podlega kontroli UDT?
Zbiornik ciśnieniowy należy zgłosić do Biura lub Oddziału UDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację jeżeli  V x P > 300 bar x dm3.
gdzie:
V – pojemność w dm3 (litrach)
P – nadciśnienie w barach - jest to nadciśnienie określone przez producenta zbiornika lub nadciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa
oraz nadciśnienie > 0,5 bara
Przeznaczenie zbiornika ciśnieniowego: do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nim procesów technologicznych: 
www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-cisnieniowe/instalacja-zbiornikowa/zbiornik-cisnieniowy-podleglosc-dozorowi-technicznemu

Jak realizowane jest sterowanie systemu PNEUMAX?
Użytkownik bezpośrednio lub poprzez system wyraża potrzebę wyzwolenia pulsatora, sygnał w postaci napięcia steruje cewką normalnie otwartego zaworu elektrozaworu. Elektrozawór odwraca kierunek przepływu powietrza/azotu do armatki wyzwalając pracę zaworu szybkiego spustu zainstalowanego bezpośrednio na armatce. Zawór zwrotny wyrównuje ciśnienie panujące po  biernej stronie tłoka do ciśnienia atmosferycznego. różnica ciśnień pomiędzy rezerwuarem, a bierną stroną tłoka wywiera siłę uchylającą tłok znajdujący się wewnątrz urządzenia otwierając drogę czynnikowi do ujścia w kierunku wylotu.
Czy armatki systemu PNEUMAX są odporne na warunki atmosferyczne?
Pulsatory mogą pracować na zewnątrz pod warunkiem ich minimum corocznego serwisowania.
Dlaczego należy kontrolować stan oleju w naolejaczu?
Części pulsatora współpracujące ze sobą smarowane są olejem dodawanym wraz z czynnikiem roboczym. Dbałość o właściwą pracę układu smarowania ma znaczący wpływ sprawność oraz długowieczności urządzenia.