P.P.H.U. TECHMONT

47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B
tel. 77 40 79 300, fax. 77 40 79 301

Informacje


Szanowni Państwo

Spełniając obowiązek informacyjny administratora danych na podstawie art. 13 i 14 RODO* w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przesyłamy poniższą klauzulę informacyjną.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jako Administrator przetwarzający Pani/Pana/Państwa dane osobowe, spełniając obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. Techmont Radosław Wietrzyk, Krapkowice, ul. 3-go Maja 39B, 47-3030 Krapkowice, NIP: 756-124-49-67. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na podany powyżej adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuror@techmont.com.pl
  2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w celu prawidłowej realizacji zawartych umów, wystawiania dokumentów księgowych, archiwizacji, dochodzenia i windykacji zaległych należności lub ewentualnych postępowań sądowych oraz w celach marketingowych.
  3. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem; w szczególności kontrahenci, podwykonawcy oraz firmy kurierskie jeżeli będzie to niezbędne do realizacji zamówienia.
  4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby lub podmiotu, której/którego dane dotyczą bądź od kontrahentów lub przedstawicieli handlowych. Dane mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.
  5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana/Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów Administratora.
  7. Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem.
  9. Administrator stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia w celu ochrony Pana/Pani danych, przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania kopii swoich danych, które mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora.
  10. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).